Ochrana osobných údajovPoučenie o spracúvaní osobných údajov a cookies pre návštevníka stránky
 

I.
Základné ustanovenie

Prevádzkovateľom, t. j. osobou, ktorá Vaše osobné údaje spracúva je spoločnosť:

FECH s.r.o., so sídlom: Trakovice 197, 919 33 Trakovice, IČO: 44 421 371, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 22745/T (ďalej len: „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adresa: Trakovice 197, 919 33 Trakovice
email:   fech@fech.sk
telefón: +421 33 7434 340

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov a cookies

Pri Vašej návšteve našej stránky si Váš a náš počítač vymieňajú niektoré údaje potrebné na zabezpečenie spojenia. Tieto údaje môžu byť za určitých okolností považované za osobné údaje. Ide napríklad o IP adresu.

Naša stránka tiež používa cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači (prípadne na mobile alebo inom zariadení) a slúžia na rôzne účely.

Niektoré cookies slúžia na zabezpečenie funkčnosti našej stránky a jej služieb. Napríklad umožňujú spojenie medzi naším serverom a Vaším počítačom, umožňujú správnu funkciu tlačidiel sociálnych sietí a zdieľania. Tieto cookies môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu.

Ďalšie cookies slúžia na štatistické a analytické účely. Tieto cookies nám pomáhajú sledovať návštevnosť a premávku na stránke a pomáhajú nám chod stránky zefektívňovať. Tieto cookies nebudeme spracúvať, kým nám na to nedáte Váš súhlas.

Ďalšie cookies slúžia na marketingové účely. Tieto cookies monitorujú, aké stránky navštevujete a podobné dáta s cieľom ponúknuť Vám presnejšie zameranú cielenú reklamu na stránkach. Tieto cookies používajú naši partneri, ktorých služby využívate. Tieto cookies nebudeme spracúvať, kým nám na to nedáte Váš súhlas.

III.
Právny základ a účel spracovania osobných údajov a cookies

Právnym základom spracovania osobných údajov je zákonné oprávnenie používať osobné údaje a cookies na nevyhnutný účel zabezpečenia chodu stránky. Štatistické a marketingové cookies sa spracúvajú na základe Vášho súhlasu.

Účely spracúvania osobných údajov a cookies sú uvedené v predchádzajúcom bode pri popise jednotlivých druhov používaných cookies.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona, ale takéto spracúvanie môžu používať tretie osoby, ktoré využívajú ukladané cookies v dôsledku toho, že využívate ich služby.

IV.
Doba uchovávania osobných údajov a cookies

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po nevyhnutnú dobu. Údaje spracúvané na účel nadviazania a udržiavania spojenia sa používajú len kým ste pripojený na naše stránky. Skončením pripojenia sa takéto súbory cookies zmažú aj z Vášho počítača.

Niektoré cookies sa vo Vašom zariadení uchovávajú aj dlhšie (v našom prípade najdlhšie na 2 roky). Tieto cookies slúžia na účel funkcie tlačidiel sociálnych sietí a zdieľania, štatistické a/alebo marketingové účely a identifikujú Vás ako jedinečného používateľa.

Ak odvoláte Váš súhlas s používaním štatistických cookies, nebudeme tieto súbory ďalej používať. To ale neznamená, že sú automaticky zmazané z Vášho zariadenia. Zmazať súbory cookies môžete v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Vo Vašom internetovom prehliadači tiež môžete nastaviť, či a aké súbory cookies sa majú ukladať.

V.
Príjemcovia osobných údajov a cookies (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Kategórie možných príjemcov Vašich osobných údajov:

 • Naši partneri, ktorí mám poskytujú štatistické a analytické služby, resp. zabezpečujú funkcionalitu niektorých prvkov na stránke (napr. chatu)

  Služba Google Analytics: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, 

  Služba AddThis: Oracle America, Inc. 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, Spojené štáty americké, bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu.
   
 • subjekty, ktoré nám pomáhajú spracúvať Vaše osobné údaje, t. j. najmä poskytovateľ webhostingu (tzv. sprostredkovatelia):

  WEBY GROUP, s.r.o., so sídlom: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen, IČO: 36 046 884
   

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Naši vyššie uvedení partneri môžu osobné údaje a cookies prenášať aj do tretích krajín. V takom prípade majú zavedené prísne vnútropodnikové alebo zmluvné pravidlá, prípadne údaje prenášajú len do krajín, o ktorých Európska komisia rozhodla, že poskytujú dostatočné záruky ochrany osobných údajov.

VI.
Vaše práva

Vaše práva si môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete prostriedkami podľa bodu I. O vybavení Vašej žiadosti Vás budeme informovať do 30 dní. V odôvodnených prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o 60 dní, a to aj opakovane. V takýchto prípadoch Vás vopred informujeme.

Aby sme mohli vybaviť Váš podnet a overiť Vašu totožnosť, budeme potrebovať, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli Vaše meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu.

Máte právo na prístup k údajom. Ak o to požiadate, oznámime Vám, či Vaše údaje spracúvame, o aké údaje ide, na aký účel, komu sme ich poskytli, či sme ich preniesli do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

Máte právo požiadať nás, aby sme opravili údaje, ktoré o Vás spracúvame, ak si myslíte, že sú nesprávne.

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak ich už nepotrebujeme, ak odvoláte súhlas, ktorý ste nám na spracúvanie dali, ak sme osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak správne namietnete, že naše oprávnené záujmy na spracúvanie údajov neprevažujú nad Vašimi právami.

Máte právo požiadať nás, aby sme dočasne prerušili spracúvanie osobných údajov:

-         ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, a to na čas kým sa ich správnosť overí,
-         ak je spracúvanie nezákonné, ale údaje už nepotrebujeme a požiadate o to namiesto vymazania,
-         ak namietate spracúvanie, a to do doby kým overíme, či naše oprávnené záujmy na spracúvanie 
          osobných údajov prevažujú nad Vašimi právami.

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame na základe nami stanoveného oprávneného záujmu. V tomto prípade uveďte Vaše práva a oprávnené záujmy, o ktorých sa domnievate, že prevažujú nad našimi záujmami.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ktorý ste nám dali. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak sa domnievame, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušujeme právne predpisy, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Ďalšie podrobnosti o Vašich právach nájdete vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

VII.
Záverečné ustanovenia

Ak máte vo Vašom prehliadači povolené ukladanie a používanie cookies, súhlas na ukladanie a používanie cookies nám dáte aj tým, že budete používať našu stránku (kliknete na akýkoľvek odkaz).

Súhlas na ukladanie a používanie cookies odvoláte tým, že zmeníte nastavenia vášho internetového prehliadača a vymažete uložené cookies. Podrobnosti nájdete v návode na používanie vášho internetového prehliadača.

Produkty

Navrch stránky